Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #5

Levenseinde

Zes tips

  

Spreek over uw levenseinde en wensen met uw partner of kinderen

lees meer

Als u over uw levenseinde en wensen met uw naasten spreekt, verloopt het einde meer zoals u dat zelf wilt. En het helpt uw naasten om uw wensen te respecteren. Het kan ook misverstanden ophelderen. Zo denken ernstig zieken of ouderen soms dat ze een last zijn voor hun naasten. Een open gesprek geeft duidelijkheid.

Praat met vrienden over hoe zij met levenseindevragen omgaan

lees meer

Als u gezond bent en zich jong voelt, lijkt het levenseinde ver weg. Bovendien lijkt de dood het laatste taboe in onze samenleving. Als u dat doorbreekt en eens met vrienden en kennissen over de dood praat, kan dat uw eigen wensen een helderder maken. Zo’n gesprek zet u ook aan het denken over wel of niet reanimeren, zinloos medisch handelen, euthanasie of orgaandonatie.

Stel een wilsverklaring op

lees meer

Hierin beschrijft u wanneer u bepaalde behandelingen niet meer wilt ondergaan of welke behandeling u juist wel wilt ontvangen. Ook kunt u opschrijven wanneer u euthanasie wilt. U kunt verder vastleggen wie er voor u mag beslissen, als u dat zelf niet meer kunt. Een wilsverklaring mag u altijd intrekken of bijstellen. Het is verstandig om de verklaring om de vijf jaar te vernieuwen. Een standaard verklaring is verkrijgbaar bij NVVE en het landelijk steunpunt rouw.

Bespreek uw wensen en wilsverklaring met uw huisarts

lees meer

Als u uw wilsverklaring bespreekt met uw huisarts, zal hij deze op uw verzoek toevoegen aan uw (elektronisch) dossier. Dan is ook bij andere zorgverleners bij bijvoorbeeld een hartinfarct of ziekbed sneller duidelijk wat u wilt. Een arts is verplicht om ook een euthanasieverzoek op te nemen in uw dossier, maar daarmee heeft hij zijn hulp hierbij niet toegezegd!
Lees ook de brochure voor patiënten : Spreek op tijd over uw levenseinde (binnenkort verkrijgbaar).

Let bij de keuze van een zorgverlener op zijn visie op euthanasie

lees meer

Artsen, verpleeghuizen, zorgcentra, ziekenhuizen en GGZ-instellingen hebben vaak hun visie en beleid bij beslissingen rond het levenseinde vastgelegd. Het is voor u van belang dat dit beleid overeenkomt met uw wensen.
Verdiep u hier vooraf in bij de keuze van een instelling. Vraag ook bij de kennismaking met uw huisarts naar zijn visie op bijvoorbeeld euthanasie.

Oriënteer u op mogelijkheden die bij u passen

lees meer

Er zijn verschillende organisaties en patiëntenverenigingen die zich bezighouden met het thema levenseinde vanuit verschillende levensopvattingen.